+7 (86342) 5-05-85
102-D Mira, Azov, Rostov reg. Russia Federation

Nigniy Novgorod

Nigniy Novgorod
wholesale: теl. 8-910-798-07-54, ул.Сибирская, 2а, контактное лицо : Алексей Заикин 
e-mail : diski-nn@mail.ru 
Retail: Tyre market .Кuzbasskaya. теl.8-906-353-69-21
                                      Udmurtskaya st., 20, тel.8-906-353-69-21
Nizhny Novgorod region
Dzerginsk city, Majakovskogo st., 24 г, теl. 8-8313-21-88-86, 8-910--145-47-41
                                               Sovetskaya st., 8, теl. 8-920-070-20-43 

 Pavlovo city, alleya Ilycha st., 6, теl. 8-910-058-79-23

 Kstovo city, 12, теl. 8(83145)7-02-00

 Kulebaci city, Kulebaci st. 43, теl. 8(83176)5-19-03

© 2014 - 2024 Azov-Tech LLC
Light-alloy wheel disks